Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου, μέσω των εξειδικευμένων νομικών της, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ρυθμίζονται από το Εταιρικό Δίκαιο. Από τη σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρίας έως την παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης, από τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και συμβάσεις έως την αντιπροσώπευση ενώπιων δημόσιων αρχών και δικαστηρίων, μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάθε επιχειρηματία και επενδυτή άριστη εξυπηρέτηση σε ζητήματα που αφορούν:

  • Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση – Διάσπαση κάθε τύπου εταιρίας
  • Μετατροπές σχηματισμών εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου
  • Εξαγορά εταιρίας
  • Εταιρική διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις φορολογικές παραμέτρους κάθε τύπου εταιρίας
  • Προετοιμασία και σύναψη κάθε είδους σύμβασης
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise
  • Ένταξη στο άρθρο 99 και στη διαδικασία συνδιαλλαγής
  • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών
  • Αντιπροσώπευση ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου