Νέα 5ετής προθεσμία για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών. Κατάργηση της απαγόρευσης των 1000 μέτρων για ορισμένα κτίσματα. Καταργείται το όριο των 1000 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών και η απόσταση καθορίζεται στα 500 μέτρα, για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες , οι οποίες για να εγκατασταθούν σε απόσταση μικρότερη των 1000 και μεγαλύτερη των 500 μέτρων, απαιτείται προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός