Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Και όσοι οφείλουν στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, μπορούν πλέον να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη

Mε το νόμο 4336/2015 επήλθαν εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο 3869/2010 ή αλλιώς ευρύτερα γνωστός ως Νόμος Κατσέλη.

Η έναρξη ισχύος των αλλαγών τοποθετείται από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της Παρ. Β’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 από τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι από την 19η Αυγούστου 2015

→ Πλέον οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη χωρίς αυτές να έχουν ακόμα δικαστεί, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, παραιτούμενοι από την προηγούμενη αίτηση.

→ Εισάγεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών, όπου προβλέπεται άμεση διαγραφή οφειλών και περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών, με προϋποθέσεις: α) το σύνολο των οφειλών να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, β) το εισόδημα να είναι μηδενικό γ) να μην υπάρχει ακίνητη περιουσία, δ) να μην έχει μεταβιβαστεί ή εκποιηθεί ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο, ε) τo σύνολο της λοιπής περιουσίας , συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων να μην υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, και στ) να έχουν υπάρξει συνεργάσιμοι δανειολήπτες.

→ Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και που η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

→ Τέλος, βελτιώνεται η προγενέστερη ρύθμιση του ν.3869/2010 με την οποία προβλέπεται, με τη δικαστική απόφαση, δυνατότητα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, εκτός της κύριας κατοικίας του. Ένω μέχρι και τώρα, η προστασία της κύριας κατοικίας εκτεινόταν σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%, εφεξής καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας: α) το εισόδημα του οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών.

 

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός