Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου είναι η πλέον εξειδικευμένη στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και αναλαμβάνει με μεγάλη αξιοπιστία τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Η πολύχρονη εξειδίκευση και η αποτελεσματική δραστηριοποίησή μας στο συγκεκριμένο τομέα μάς έχουν αναδείξει σε ηγετική εταιρία του χώρου. Η αποτελεσματικότητά μας ενισχύεται σημαντικά από την οργανωμένη δομή του δικηγορικού μας γραφείου και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εντολείς μας είναι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα με μεγάλο όγκο υποθέσεων, διεθνή funds και μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και αλλοδαπές, με συνήθη ανάθεση άνω των 250.000.000 ευρώ.

Η επίλεκτη νομική μας ομάδα εκπαιδεύεται διαρκώς και είναι απολύτως ενημερωμένη για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις αναγκαστικές εκτελέσεις. Επιδίωξή μας είναι η πλήρης διεκδίκηση της απαίτησής σας, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων νομικών ενεργειών στο πλαίσιο του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ακολουθώντας την εξωδικαστική ή τη δικαστική οδό.

Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Στόχευση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας
 • Καταγγελία της σύμβασης. Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων με αντιδίκους
 • Κατάθεση και επίδοση διαταγών πληρωμής
 • Έλεγχο και αρχειοθέτηση φυσικών φακέλων
 • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών
 • Εγγραφή προσημειώσεων, αναγκαστικών και συναινετικών
 • Εγγραφή υποθήκης και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας
 • Διαδικασία του Ν.3869
 • Ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Δικαστηριακή εκπροσώπηση