Άρθρο 42 του Ν 4409/2016 Με την παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν 4409/2016 δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των Περιφερειών των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης, να εκμεταλλεύονται λατομεία αδρανών υλικών…

Νέα 5ετής προθεσμία για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών. Κατάργηση της απαγόρευσης των 1000 μέτρων για ορισμένα κτίσματα. Καταργείται το όριο των 1000 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών και η απόσταση καθορίζεται στα 500 μέτρα, για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια. Από τα…

Η εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος, που κατατίθεται πριν από τη σύναψη της μίσθωσης ή τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης, ορίζεται πλέον σε αορίστου χρόνου και το ποσό της προσδιορίζεται από την αναφερόμενη στις σχετικές θεωρημένες μελέτες δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος.

  Εξετάζονται ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις για την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ή αδειών εκμετάλλευσης όλων των κατηγοριών λατομείων, που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της χορηγούμενης για κάθε περίπτωση νόμιμης προθεσμίας, αρκεί αυτές (άδειες ή μισθώσεις) να μην έχουν λήξει μετά τις 28/1/2016. Προϋπόθεση για την εξέταση είναι να καταθέσει ο εκμεταλλευτής παράβολο δεκαπλάσιο της αξίας του…

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λατομείου και οι οποίες καταλαμβάνουν χώρο και εντός και εκτός του λατομικού χώρου, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση του τμήματος αυτών που είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους.

Οι εκμεταλλευτές λατομείων όλων των κατηγοριών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη που χορηγήθηκε έγκριση επέμβασης και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Όσες αποφάσεις αναδάσωσης έχουν ήδη εκδοθεί ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης.

Χορηγείται προθεσμία μέχρι 28/1/2017 για την υποβολή αιτήματος με κατάθεση πλήρους φακέλου για την ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών για την παράταση έως 31/12/2017, των αδειών που έχουν υπερβεί την ανώτατη από το νόμο χρονική διάρκειά τους.

H εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα  αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες είναι δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό διέπεται  από ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό  πλαίσιο με εμπλεκόμενες πολλές κεντρικές…

Page 1 of 21 2
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός