Εξωδικαστικος μηχανισμος ρύθμισης οφειλών

Σε λιγότερο από ένα μήνα αρχίζει η εφαρμογή του Νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα* και νομικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και από άλλη αιτία, η υπαγωγή των οποίων θα πρέπει να κριθεί από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη διαδικασία του Νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» :
α) οι οφειλές να έχουν δημιουργηθεί πριν την 31/12/2016 και να αφορούν οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του να ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και
γ) να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί, ήτοι βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Σημαντικό στην όλη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, για τις απαιτήσεις που υπάγονται στη διαδικασία, από τη στιγμή που ο υποβληθείς φάκελος κριθεί πλήρης και για 70 ημέρες, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο, αλλά και η δυνατότητα να απαλλαχθούν από μέρος των οφειλών
Κρίσιμο θα είναι οι ενδιαφερόμενοι προς υπαγωγή στη διαδικασία του Νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», εκμεταλλευόμενοι το διάστημα από τη δημοσίευση έως την έναρξη ισχύος του νόμου, να προετοιμαστούν για τη διαδικασία και κυρίως να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους, ώστε να ενταχθούν στο μηχανισμό αμέσως με την εκκίνηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα γίνεται η όλη διαδικασία.
Παραθέτουμε ένα συνοπτικό οδηγό της όλης διαδικασίας και για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρέχουμε επιπρόσθετα φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη από έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες μας.

*πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του(άρθρο 2 πτωχευτικού κώδικα).

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

N 4469_2017
Νομικά_Πρόσωπα_Εξωδικαστικός
Φυσικά_Πρόσωπα_Εξωδικαστικός

I agree with the terms and conditions as described in the privacy policy page.

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός