Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Και όσοι οφείλουν στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, μπορούν πλέον να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη

Με τους νόμους 4329/2015 και 4335/2015, επιλύθηκε το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου. O πρώτος νόμος εισήγαγε την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής από τα διοικητικά δικαστήρια, όσον αφορά απαιτήσεις, που προέρχονται από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής. Ο δεύτερος αφενός ορίζει ρητά  τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστήριο για ιδιωτικού δικαίου διαφορές ανάμεσα σε ιδιώτη και το δημόσιο αφετέρου προβλέπει μόνο κατ’ εξαίρεση της αναστολή εκτέλεσης.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει η δυνατότητα ταχείας ικανοποίησης  απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου. Η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου είτε από διοικητικό είτε από πολιτικό δικαστήριο, συνεπάγεται την άμεση απόκτηση εκτελεστού τίτλου και η κατά κανόνα μη χορήγηση αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας, έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση ικανοποίηση της απαίτησης του ιδιώτη κατά του Δημοσίου, είτε προέρχεται από δημοσίου είτε από ιδιωτικού δικαίου έννομη σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα πετύχαμε την απόρριψη αιτήματος αναστολής εκτέλεσης, που υπέβαλε η αντίδικός μας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος κατόπιν επιταγής προς εκτέλεση, που επιδώσαμε σε αυτήν για λογαριασμό εταιρίας-εντολέως μας και για απαίτηση με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής. Μετά ταύτα, προωθούμε την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση της απαίτησης του πελάτη μας.

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός